Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”), kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi “kişisel veri” olarak değerlendirilmektedir. Şirketimize bildirdiğiniz ve bundan sonra bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce herhangi bir yoldan temin edilmiş ve/veya edilecek kişisel verileriniz aşağıda açıklanan amaç, çerçeve ve koşullar kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını haiz Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, sınıflandırılması ve KVKK kapsamındaki diğer işlemlere tabi tutulması kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.


Şirketimizce Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamındaki ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulması, talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve bunlara ilişkin diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin gereği gibi kesintisiz olarak yerine getirilebilmesi ve sürdürülebilmesi, Şirketimizin başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (SPK, BDDK, TCMB, MASAK v.s.) yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleri (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ile faaliyetlerine ilişkin taraf olduğu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin ve taahhütlerinin yerine getirilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verileriniz Şirketimizce işlenmektedir.


Kişisel verileriniz; yasal olarak aktarılması gereken adli ve idari makamlara, SPK, SPL, TCMB, TSPB, Takasbank, MKK, BİST, Saklayıcı Kuruluş, MASAK ve bunlarla sınırlı olmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, Şirketimiz yurt içi ve yurt dışı iştiraklerine, Şirketimizin ana ortağı ve iştiraklerine, mevzuatın izin verdiği hallerde Şirketimize destek, danışmanlık ve başkaca hizmet alınan ya da işbirliği yapılan veya proje/program/finansman ortağı olunan yurt içi ve yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.


Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.


KVKK’nın 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, yasal mevzuat gereği korunması gerekmeyen kişisel verilerinizin (işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde) KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi veya yok edilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.